Zgodnie z przepisami statutu ( § 23 i dalsze), organami Spółdzielni są:
Walne Zgromadzenie
Rada Nadzorcza
Zarząd
Kliknij na nazwę organu Spółdzielni, aby zobaczyć jego opis oraz skład.

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej jest najwyższym organem Spółdzielni. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy m.in.
uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
uchwalanie zmian Statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Zarząd spółdzielni raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 9 osób. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez zebranie grup członkowskich spośród przedstawicieli członków na okres 3 lat. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności spółdzielni,
nadzór i kontrola działalności spółdzielni,
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
uchwalanie regulaminu zarządu, jak i regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji Zebrania Przedstawicieli,
zatwierdzenia struktury organizacyjnej spółdzielni,
umarzanie należności spółdzielni i odsetek zwłoki przekraczających kompetencje zarządu wg zasad określonych odrębnie,
podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa – pozbawienia przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków spółdzielni,
wybór i odwoływanie członków Zarządu.
Rada Nadzorcza może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzić bezpośredni majątek spółdzielni. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności na Zebraniu Przedstawicieli oraz zebraniu grup członkowskich.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, w jej prezydium i komisjach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie zarządu i inne zaproszone osoby. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisje. W skład komisji wchodzą członkowie Rady Nadzorczej.

Wewnętrzna struktura Rady Nadzorczej, tryb obradowania i podejmowania uchwał, zakres działania komisji oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie obecnej kadencji przedstawia się następująco:

1.
Paliszewski Mirosław
ul. Wolsztyńska 17c/6
przewodniczący
2.
Frąckowiak Elżbieta
ul. Ogrodowa 6b/4
z-ca przewodniczącego
3.
Michalak Ryszard
ul. Kopernika 4/4
sekretarz
4.
Dachowski Zbigniew
ul. Boczna 1b/11
członek
5.
Kamińska Krystyna
ul. Wolsztyńska 11a/1
członek
6.
Maik Ryszard
ul. Jagiellońska 6c/4
członek
7.
Poźniak Marian
ul. 31 Stycznia 9/10
członek
8.
Sachweh Jan
ul. Jagiellońska 10/5
członek
9.
Zborowski Jan
ul. Wolsztyńska 17d/4
członek

ZARZĄD

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowi

Wojciech Majewski

Prezes Zarządu
Robert Wosik

Zastępca Prezesa Zarządu
Alicja Żabko

Zastępca Prezesa Zarządu

Zarząd spółdzielni jest trzyosobowy, składa się z prezesa i jego zastępców i powołany został przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków zarządu. Ponadto Zebranie Przedstawicieli może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliła absolutorium.

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Zebraniu Przedstawicieli.

Do kompetencji zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji oraz nadzorowanie ich wykonania w zakresie niezastrzeżonym w ustawie lub statucie innym organom spółdzielni, a w szczególności:
podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członka do spółdzielni oraz decyzji w sprawach przydziału lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
zawieranie umów o budowie lokali oraz o przeniesieniu własności lokalu,
zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,
zabezpieczenie majątku spółdzielni,
sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia zebraniu przedstawicieli,
zwoływanie zebrań grup członkowskich i zebrań przedstawicieli,
zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
udzielanie pełnomocnictw,
decydowanie o innych sprawach, gdy ustawa lub statut wymagają uchwał zarządu.

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami zarządu. Podział czynności pomiędzy członkami zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.