You are currently viewing O G Ł O S Z E N I E – dzień wolny od pracy

O G Ł O S Z E N I E – dzień wolny od pracy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 22.12.2023r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne, z uwagi na udzielenie dnia wolnego od pracy pracownikom za 11.11.2023r. na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu pracy.

     W związku z powyższym w sprawach awaryjnych należy kontaktować się pod wymienionymi numerami telefonów umieszczonymi w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwschowa.pl

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie

Wschowa, 06.12.2023 r.