Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VIII/44/2016  ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6k ust. 1, 2, 2a oraz 3 w zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 250), art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku
z art. 40 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 69 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446) i § 6 ust. 2 lit a) statutu Związku Międzygminnego „EKOPRZYSZŁOŚĆ”
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454) uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych
w wysokości 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanymi w ust. 1, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 19,00 zł miesięcznie od
mieszkańca.
§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w przeliczeniu na jeden pojemnik z odpadami
komunalnymi zmieszanymi:
a) o pojemności 60 litrów – w wysokości 11,00 zł,
b) o pojemności 120 litrów – w wysokości 21,00 zł,
c) o pojemności 240 litrów – w wysokości 42,00 zł,
d) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 195,00 zł,
e) o pojemności 3000 litrów – w wysokości 530,00 zł,
f) o pojemności 5000 litrów – w wysokości 880,00 zł,
g) o pojemności 7000 litrów – w wysokości 1230,00 zł,
h) o pojemności 10000 litrów – w wysokości 1800,00 zł.
2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne w przeliczeniu na jeden pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi:
a) o pojemności 60 litrów – w wysokości 19,00 zł,
b) o pojemności 120 litrów – w wysokości 39,00 zł,
c) o pojemności 240 litrów – w wysokości 79,00 zł,
d) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 350,00 zł,
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 1 wrzesnia 2016 r.
Poz. 1739
e) o pojemności 3000 litrów – w wysokości 950,00 zł,
f) o pojemności 5000 litrów – w wysokości 1600,00 zł,
g) o pojemności 7000 litrów – w wysokości 2300.00 zł
h) o pojemności 10000 litrów – w wysokości 3200,00 zł.
§ 3. Traci moc uchwała nr II/16/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. woj. Lubuskiego z 2015r., poz. 348).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017r.
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ”
Jacek Milewski