Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 02.11.2018 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

W związku z powyższym w sprawach awaryjnych należy kontaktować się pod wymienionymi numerami telefonów umieszczonymi w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwschowa.pl

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej we Wschowie

Wschowa, 31.10.2018 r.